...

Show info
Odważni wygrywają

Kampania społeczno-edukacyjna na rzecz profilaktyki raka jądra

5 września 2018

Konkurs na spot filmowy

Nakręć krótki spot filmowy promujący idee Kampanii i zdobądź cenne nagrody!

Jesteś uczniem szkoły ponadpodstawowej w Gdyni? Zapraszamy Cię do udziału w konkursie promującym profilaktykę raka jądra.

Wystarczy:

 • wymyślić krótką fabułę o tym, jak ważne jest samobadanie, zdrowy styl życia, unikanie negatywnych nawyków (ściągę znajdziesz na www.odwazni.com),
 • przeczytać Regulamin konkursu (poniżej),
 • nakręcić spot filmowy (do 40 sek.),
 • dostarczyć go do Fundacji „Gdyński Most Nadziei” wraz z kartą uczestnika i…. poczekać na ogłoszenie wyników konkursu!

Do wygrania m.in. bony prezentowe na zakupy w sklepach odzieżowych o łącznej wartości 3 000 zł!

Do kiedy? Do 31 października 2018

Ogłoszenie wyników: 21 listopada 2018

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

Potrzebujesz więcej informacji? Dzwoń: 58 661 94 56

 

REGULAMIN KONKURSU

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa warunki i zasady Konkursu na spot filmowy promujący profilaktykę nowotworową wśród młodych mężczyzn.
 2. Organizatorem Konkursu jest Fundacja „Gdyński Most Nadziei”, zwana dalej Organizatorem.
 3. Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją jego postanowień i zobowiązaniem się do ich przestrzegania.
 4. Do głównych celów Konkursu należy:
 • popularyzacja wśród młodzieży szkolnej wiedzy na temat profilaktyki raka jądra i Kampanii społecznej „Odważni Wygrywają”,
 • kształtowanie świadomości na temat dużej roli samobadania jako głównego czynnika gwarantującego wczesne wykrycie choroby,
 • zachęcenie młodzieży do dbania o własne zdrowie i zdrowy styl życia.

II. ZAŁOŻENIA

 1. Konkurs jest jednoetapowy i otwarty dla wszystkich uczniów szkół ponadagimnazjalnych zlokalizowanych na terenie Gdyni.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie rodzin pracowników Organizatora.
 3. Prace są realizowane i zgłaszane indywidualnie.

III. WARUNKI SPEŁNIANE PRZEZ PRACE

 1. W Konkursie oceniane będą materiały filmowe, zwane dalej „spotami”, których motywem przewodnim będzie promocja profilaktyki nowotworowej – raka jądra.
 2. Uczestnik może zgłosić jeden spot.
 3. Czas trwania spotu nie powinien przekroczyć 40 sekund.
 4. Spot powinien być wykonany techniką cyfrową przy użyciu kamery video, telefonu komórkowego, aparatu fotograficznego itp., zapisany na płycie DVD w postaci jednego pliku video.
 5. Muzyka i efekty dźwiękowe wykorzystane w materiale filmowym nie mogą naruszać praw osób trzecich, a ewentualne roszczenia z tym związane obciążają Uczestnika Konkursu;
  w przypadku wykorzystania muzyki lub efektów dźwiękowych w materiale należy:
 • w przypadku wykorzystania muzyki komercyjnej dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty licencyjnej,
 • w przypadku wykorzystania muzyki udostępnionej bezpłatnie dołączyć informacje o licencji, na której utwór został udostępniony, wraz z dokładnym linkiem do danego utworu i jego licencji lub zgodę twórcy,
 • każdorazowo umieścić w napisach końcowych autora muzyki i spełnić wszystkie warunki wykorzystanej licencji, np. dla licencji Creative Commons: <Muzyka: twórca – „tytuł utworu” wykorzystano na licencji Creative Commons>.
 1. Grafiki i materiały video wykorzystane w materiale filmowym nie mogą naruszać praw osób trzecich, a ewentualne roszczenia z tym związane obciążają Uczestnika Konkursu; w przypadku wykorzystania muzyki lub efektów dźwiękowych w materiale należy:
 • w przypadku wykorzystania grafiki lub video komercyjnych dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty licencyjnej,
 • w przypadku wykorzystania grafiki lub video udostępnionego bezpłatnie dołączyć informacje o licencji, na której utwór został udostępniony, wraz z dokładnym linkiem do danego utworu i jego licencji lub zgodę twórcy. Za grafiki i materiały video uznaje się: fragmenty programów telewizyjnych, filmów, gier, teledysków, logotypy, animacje, zdjęcia itp.
 1. Każdorazowo na końcu spotu filmowego należy umieścić logo Kampanii społecznej „Odważni Wygrywają”.
 2. Płyta ze spotem musi być opisana według schematu: Imię i nazwisko autora, tytuł filmu.
 3. Organizator decyduje o zakwalifikowaniu spotu do Konkursu.
 4. Spoty nagrodzone w Konkursie zostaną wyemitowane na stronie internetowej Organizatora i w mediach społecznościowych.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji wybranych spotów także na innych stronach internetowych.
 6. Organizator nie odsyła spotów zgłoszonych do udziału w Konkursie.
 7. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zniszczenia źle zabezpieczonych spotów zgłaszanych na Konkurs.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest:
 2. dostarczenie pracy konkursowej w postaci spotu na płycie DVD, opisanej imieniem i nazwiskiem autora,
 3. dostarczenie prawidłowo wypełnionej Karty zgłoszeniowej i Oświadczenia, zgodnie ze wzorami stanowiącymi załączniki do Regulaminu.
 4. Regulamin oraz wzór Karty zgłoszeniowej i Oświadczenia dostępne są na stronie internetowej Kampanii: www.odwazni.com
 5. Nadesłanie spotu wraz z prawidłowo wypełnioną Kartą zgłoszeniową i Oświadczeniami jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu.
 6. Prace konkursowe należy składać osobiście w siedzibie Organizatora: Fundacja „Gdyński Most Nadziei”, 81-384 Gdynia, ul. Władysława IV 51, w dni powszedni w godz. 9.00-14.00 bądź przesłać kurierem lub pocztą na wskazany adres, z dopiskiem „KONKURS”.
 7. Termin składania prac konkursowych upływa z dniem 31 października 2018 r.
 8. Koszty przesyłki ponoszą Uczestnicy Konkursu.

V. JURY KONKURSU I KRYTERIA OCENY

 1. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni w drodze oceny Jury Konkursu, powołanego przez Organizatora.
 2. Każdy spot zgłoszony do Konkursu będzie rozpatrywany indywidualnie.
 3. W skład Jury Konkursu wejdą: przedstawiciel Organizatora Konkursu i przedstawiciele Gdyńskiego Centrum Filmowego.
 4. Członkowie Jury Konkursu przy ocenie prac wezmą pod uwagę następujące kryteria:
 • zgodność tematu spotu z tematyką Konkursu,
 • oryginalność podejścia do tematu i pomysł na spot,
 • wartość merytoryczną, artystyczną i techniczną spotu.
 1. Jury Konkursu dokona oceny prac i rozstrzygnie Konkurs nie później niż do dnia 18 listopada 2018 r.
 2. Uczestnicy zostaną powiadomieni o miejscu i terminie ogłoszenia wyników Konkursu, nie później niż 21 listopada 2018 r.

VI. NAGRODY

 1. Dla autorów najlepszych trzech spotów przewidziano nagrody rzeczowe (m.in. bony prezentowe do sklepów znanych marek odzieżowych) o łącznej wartości 3 000,00 zł (trzy tysiące złotych).
 2. Nagrodzone spoty zostaną opublikowane na oficjalnym profilu Kampanii „Odważni Wygrywają” na Facebooku, a także podczas uroczystej gali wręczenia nagród w Gdyńskim Centrum Filmowym. O terminie gali uczestnicy Konkursu zostaną poinformowani po jego rozstrzygnięciu.

VII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRAWA AUTORSKIE

 1. Uczestnik zgłaszając spot do Konkursu oświadcza, że:
 2. ma (w szczególności po pozyskaniu od uprawnionych organów) pełne prawo do dysponowania materiałem zgłoszonym do Konkursu oraz że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do materiału, które nie są ograniczone na rzecz osób trzecich,
 3. osoby utrwalone w materiale, których zgoda jest konieczna do ich publikacji, wyraziły zgodę na publikację swojego wizerunku, w tym także na umieszczenie ich wizerunku w Internecie.
 4. Uczestnik ponosi całkowitą i niczym nieograniczoną odpowiedzialność z tytułu jakichkolwiek roszczeń osób trzecich kierowanych wobec Organizatora, a powstałych w związku ze spotem zgłoszonym do Konkursu i zawartych w nim treści oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich, w tym także za wykorzystanie bez zgody opiekuna prawnego wizerunku osoby małoletniej.
 5. Uczestnik oświadcza, że spot nie brał udziału w innych konkursach.
 6. Poprzez przystąpienie do Konkursu Uczestnik oświadcza, iż pod warunkiem nagrodzenia zgłoszonego przez niego spotu, przenosi nieodpłatnie – z dniem ogłoszenia wyników Konkursu – na Organizatora autorskie prawa majątkowe do spotu na polach eksploatacji wymienionych w ust. 5.
 7. W ramach przeniesienia praw, o których mowa w ust. 4, Uczestnik wyraża zgodę na nieograniczoną w czasie i terytorialnie korzystanie i rozporządzanie nagrodzonym spotem na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) tj.:
 8. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
 9. w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
 10. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 11. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w ust. 4, następuje wraz z prawem do dalszego przenoszenia tych praw na inne podmioty, prawem do zezwolenia na wykonywanie autorskiego prawa zależnego oraz prawem własności egzemplarzy utworów oraz nośników, na których zostały one utrwalone. Odrębna odpłatność z ww. tytułu nie przysługuje.
 12. Uczestnik oświadcza, pod warunkiem nagrodzenia jego pracy w Konkursie, iż wyraża nieodpłatnie zgodę na wprowadzenie zmian i modyfikacji w przedstawionym przez niego spocie, w tym na korzystanie i rozporządzanie ewentualnie powstałym opracowaniem.
 13. Uczestnik, którego spot zostanie nagrodzony w Konkursie, upoważnia Organizatora (z prawem udzielenia dalszych upoważnień) do wykonywania praw osobistych do utworu.
 14. Uczestnik, który zawarł w spocie materiały, których nie jest autorem, zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o dysponowaniu autorskimi prawami majątkowymi do tych materiałów w zakresie umożliwiającym realizacje jego zobowiązań względem Organizatora.

VIII.PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez osoby biorące udział
  w Konkursie zgłoszone w ramach zespołu Uczestnika na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby Konkursu, w szczególności: wyłonienia zwycięzców, ogłoszenia wyników i doręczenia nagród zwycięzcom), zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997
  o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz od 25 maja 2018 r. – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego przepływy tych danych
  nr 2016/679 (RODO)
 2. Organizator informuje, że osobom przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych osobowych, oraz ich poprawienia.

IX.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Szczegółowe informacje o Konkursie można uzyskać pod nr tel. 58 661 94 56, pisząc na adres: fundacja@mostnadziei.pl.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zakończenia Konkursu oraz pozostałych terminów, a także prawo opublikowania spotów w całości lub we fragmentach w materiałach prasowych, w wydawnictwach okolicznościowych, Internecie lub w inny sposób.
 3. Spory związane z Konkursem będą rozpatrywane przez Organizatora, a jego decyzje w tym zakresie będą wiążące i ostateczne.
 4. Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia Konkursu i niewyłonienia Laureatów.
 5. Uczestnicy nie będą zgłaszać roszczeń finansowych za spot emitowany w mediach zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

KAMPANIA SPOŁECZNA „ODWAŻNI WYGRYWAJĄ – PROFILAKTYKA RAKA JĄDRA”

KARTA ZGŁOSZENIOWA UCZESTNIKA KONKURSU NA SPOT FILMOWY

 1. IMIĘ I NAZWISKO ………………………………………………………………………………………………………
 2. ADRES ZAMIESZKANIA ………………………………………………………………………………………………
 3. NR TELEFONU ………………………………………………………………………………………………………..
 4. ADRES E-MAIL …………………………………………………………………………………………………………
 5. NAZWA I ADRES SZKOŁY ……………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu dostępnym na stronie internetowej www.odwazni.com i akceptuję jego postanowienia.

Data i podpis Uczestnika

Data i podpis Opiekuna Prawnego

 

KAMPANIA SPOŁECZNA „ODWAŻNI WYGRYWAJĄ – PROFILAKTYKA RAKA JĄDRA”

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

Wyrażam zgodę na uczestnictwo w Konkursie na spot filmowy w ramach Kampanii społecznej „Odważni Wygrywają” mojego dziecka, imię i nazwisko …………………………………………………………………………………………………………..……………

na zasadach określonych w Regulaminie ww. Konkursu, w szczególności do udostępniania jego danych osobowych i publikacji wizerunku w zakresie niezbędnym do realizacji celu Konkursu.

Miejscowość, data i podpis Opiekuna Prawnego

 

, , ,